Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ TURBOJULITA.PL

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Turbojulitę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Turbojulity za ceny podane na odpowiednich podstronach Strony Internetowej www.turbojulita.pl.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym turbojulita.pl prowadzona jest przez Spółkę TURBOJULITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000688380, NIP: 8943110574, REGON: 3678790250 (dalej zwana „Turbojulitą”), adres poczty elektronicznej: sklep@turbojulita.pl. 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej (z wyjątkiem Rozdziału 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). 
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Turbojulita. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. 
 4. Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenie: 
  1. 1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Turbojulitą. 
  2. 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. 3. Konto - spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej turbojulita.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Turbojulitę, w tym w szczególności składać zamówienia na oferowane przez Turbojulitę Produkty.
  4. 4. Produkt – dostępny na Stronie Internetowej towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Turbojulitą, w szczególności turbosprężarki zregenerowane, filtry zregenerowane oraz akcesoria montażowe.
  5. 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  6. 6. Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez Turbojulitę Klientowi w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  7. 7. Strona Internetowa - strona internetowa Turbojulity dostępna pod adresem internetowym: turbojulita.pl.
  8. 8. Turbojulita – Spółka TURBOJULITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000688380, NIP: 8943110574, REGON: 3678790250 (dalej zwana „Turbojulitą”), adres poczty elektronicznej: sklep@turbojulita.pl. 
  9. 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Turbojulitą za pośrednictwem Strony Internetowej. 
  10. 10. Zapytanie - oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie do złożenia Oferty przez Turbojulitę. 

2. INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ 

 1. Korzystanie przez Klientów z usług, jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej oraz dostępu do poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie przez Klientów z usług świadczonych przez Turbojulitę również jest możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z ww. przeglądarek.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Turbojulity oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 4. Turbojulita umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej i składanie zamówień na terenie Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że zamówienia pochodzące od Konsumentów, gdzie miejsce dostawy jest poza granicami Polski realizowane będą wyłącznie poprzez osobisty odbiór Produktu przez Konsumenta pod adresem                   ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław lub jego wysyłkę na adres dostawy na terenie Polski.

 3. ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Korzystanie z usług oferowanych na Stronie Internetowej jest możliwe poprzez założenie Konta w zakładce „Profil Klienta” znajdującą się w górnej części Sklepu, a następnie przycisk „Zarejestruj”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Turbojulity skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami: firmę, adres siedziby, adres mailowy, NIP oraz hasło.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści niezgodnych z prawdą.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej na Stronie Internetowej niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 5. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Turbojulity i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Turbojulity.
 6. Turbojulita po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 7. Ponadto, Turbojulita umożliwia dokonywanie zakupów w tzw. uproszczonej procedurze składania zamówień. Wówczas, Klient dokonuje zakupów poprzez wybór odpowiednich Produktów, a następnie poprzez kliknięcie zakładki „Kupuję, bez rejestracji”, Klient przechodzi do formularza danych adresowych oraz płatności.
 8. Opisana w powyższym ust. „uproszczona procedura składania zamówień” nie dotyczy Przedsiębiorców składających zamówienia na terenie Unii Europejskiej jeżeli ich siedziba lub miejsce dostawy znajduje się poza granicami RP. Podmioty te przed złożeniem zamówienia zobowiązane są do założenia Konta w sposób opisany w niniejszym rozdziale oraz do składania zamówień po dokonaniu uprzedniego logowania.  
 9. Klient może złożyć zamówienie również korzystając ze swoich kont w portalach społecznościowych. W tym celu powinien kliknąć przycisk „Zaloguj się”, a następnie podać swój login i hasło do konta w wybranym portalu, a w dalszej kolejności uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 10. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu.
 11. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Turbojulitą, Klient wybiera Produkty dostępne na Stronie Internetowej poprzez wybranie ich ilości, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym Produkcie. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu do koszyka Produktów, Klient ma możliwość zmiany ilości Produktów, jakie chce kupić poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia Produktów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, wybrać sposób dostawy i związaną z nim formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Wartość zamówienia będzie również obejmowała – z zastrzeżeniem par. 5 ust. 3 oraz następnych, kwotę kaucji, o której mowa w rozdziale 5 niniejszego regulaminu, nie obejmuje natomiast ew. kosztów montażu zamówionego Produktu.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich Produktów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu Produkty wraz z podaniem ich ilości oraz cen (w skład, której – z zastrzeżeniem par. 5 ust. 3 oraz następnych wchodzić będzie kaucja,), oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Turbojulitę Ofertę zakupu tych towarów.
 5. Dokonanie zakupu może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia.
 6. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Płacę”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Turbojulity, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Turbojulitą.
 7. Do zamówionych Produktów Turbojulita dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta zgłoszonego podczas składania zamówienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Turbojulita może dokonywać modyfikacji asortymentu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.
 9. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane począwszy od najbliższego dnia roboczego. .
 10. Klient może złożyć także zamówienie w drodze Zapytania złożonego drogą telefoniczną poprzez kontakt na wskazane na Stronie Internetowej numery telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. Po złożeniu Zapytania Turbojulita w ciągu 2 Dni Roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zapytanie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. 
 11. Następnie Klient w ciągu 2 Dni Roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Turbojulity. Z chwilą otrzymania przez Turbojulitę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty albo dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Ofertą, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Turbojulitą. 

5.WYMIANA PRODUKTÓW (ZWROT KAUCJI)

 1. Możliwość wymiany, a co za tym idzie zwrotu kaucji ma zastosowanie do Produktów zregenerowanych w postaci turbosprężarek  lub filtrów DPF, sprzedawanych w Sklepie Internetowym.
 2. Istota wymiany polega na sprzedaży Klientowi przez Turbojulita Produktu zregenerowanego przy jednoczesnej możliwości dokonania przez Klienta zwrotu posiadanej, używanej/starej turbiny lub filtra DPF.
 3. W momencie składania zamówienia na Produkty zregenerowane Klient będzie posiadał możliwość ich zakupu zarówno z „kaucją” jak i „bez kaucji” :
  1. 1. Zaznaczając opcję „Z KAUCJĄ” do ceny zakupu Produktu zregenerowanego automatycznie doliczana zostanie kaucja o podanej ściśle wartości. Opcja ta dotyczy sytuacji, w której:

a)  Klient nie decyduje się na zwrot należącej do niego starej/używanej turbosprężarki/ filtra DPF;

b) Klient pomimo podjęcia decyzji o zwrocie należącej do niego turbosprężarki/filtra DPF nie wymontuje oraz nie dostarczy tych przedmiotów do Turbojulity do momentu osobistego odbioru/wysyłki przez Turbojulitę zakupionego Produktu zregenerowanego.

     3.2 Zaznaczając opcję „BEZ KAUCJI” do ceny zakupu Produktu zregenerowanego nie zostanie doliczona kaucja. Opcja ta dotyczy sytuacji, w której:

a) Klient odbiera Produkt zregenerowany osobiście w Punkcie Odbioru Towarów jednocześnie zdając starą/ używaną turbosprężarkę/ filtr DPF;
b) Klient przed osobistym odbiorem/wysyłką przez Turbojulitę Produktu zregenerowanego dostarczył do Turbojulity starą/ używaną turbosprężarkę/filtr DPF.

 1. Zwrot starej/używanej turbosprężarki/filtra DPF zostanie przyjęty przez Turbojulitę jeżeli łącznie spełnione zostaną poniższe warunki:
  1. 1. W odniesieniu do turbosprężarek/filtrów DPF - zwracana turbosprężarka lub filtr DPF posiada tożsamy lub równoważny kod jak zakupiony Produkt zregenerowany (kod Produktu zregenerowanego każdorazowo podawany jest w jego opisie na Stronie Internetowej);
  2. 2. W odniesieniu do turbosprężarek - dostarczenie używanej/starej turbosprężarki zostanie dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty osobistego odbioru przez Klienta/wysyłki przez Turbojulitę Produktu zregenerowanego (przez dostarczenie należy rozumieć odbiór używanej/starej turbosprężarki przez Turbojulitę, a nie jej nadanie przez Klienta);
  3. 3. W odniesieniu do filtrów DPF - dostarczenie używanego/starego filtra DPF zostanie dokonane najpóźniej w dniu osobistego odbioru/wysyłki przez Turbojulitę zakupionego przez Klienta Produktu zregenerowanego (przez dostarczenie należy rozumieć odbiór używanego/starego filtra DPF przez Turbojulitę, a nie jego nadanie przez Klienta)
  4. 4. W odniesieniu do turbosprężarek/filtrów DPF - używana/stara turbosprężarka lub filtr DPF są wolne od istotnych/uniemożliwiających – chociażby w najmniejszym stopniu ich dalsze wykorzystanie (regenerację) uszkodzeń mechanicznych, kompletne, nie posiadają śladów rozbierania, dodatkowo filtry DPF nie mogą być zamiennikami innych producentów. Używana/stara turbosprężarka lub filtr DPF mogą zostać dostarczone osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską (nie dotyczy przesyłek za pobraniem) do siedziby Turbojulita przy ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław. W treści przesyłki należy podać numer zamówienia Produktu zregenerowanego lub inne dane umożliwiające identyfikację zamówienia Klienta, z którym związany jest zwrot.
 2. przypadku otrzymania turbosprężarki lub filtra DPF po terminie lub niespełniających wymogów wskazanych powyżej Klient zostanie należycie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Weryfikacja zostanie dokonana przez Turbojulita w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania używanej/starej turbosprężarki lub filtra DPF.
 3. W sytuacji zaznaczenia przez Klienta opcji „BEZ KAUCJI” oraz następczego nieprzyjęcia przez Turbojulitę starej/używanej turbosprężarki/filtra DPF, z uwagi na niespełnianie przez nie wymogów sprecyzowanych w ust. 4. Klient zobowiązany będzie do zapłaty wartości kaucji określonej ściśle przy składaniu zamówienia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego żądania zapłaty w tym zakresie.
 4. Turbojulita zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty wartości kaucji, o którym mowa w ust. 7 w określonym tamże terminie, przy uwzględnieniu i w wysokości proporcjonalnej do wartości przekazanej przez Klienta starej/używanej turbosprężarki/filtra DPF z uszkodzeniami mechanicznymi/niekompletnej, która to jednakże będzie nadawała się do regeneracji (spełnienie przesłanek z ust. 4.1,4.2,4.3.,4.4.) – Możliwość proporcjonalnego – odpowiedniego do zakresu uszkodzeń/kompletności starej/używanej turbosprężarki/filtra DPF ustalenia wartości kaucji. Żądana od Klienta kwota kaucji w żadnym wypadku nie może przekroczyć jej wartości wskazanej podczas składania zamówienia.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient jest informowany o wartości kaucji jaka zostanie uiszczona na jego rzecz w razie uznania zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 10. Koszty dostarczenia używanej/starej turbosprężarki lub filtra DPF do Turbojulita nie będą zwracane.
 6. Turbojulita zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji, o którym mowa w ust. 9 - w wysokości niższej aniżeli kaucja uiszczona pierwotnie przez Klienta. Sytuacja określona w zd. poprzednim będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku, gdy stara/używana turbosprężarka/filtr DPF zwracana przez Klienta (spełniająca co prawda wymogi z ust. 4.1,4.2,4.3) będzie niekompletna lub będzie posiadała uszkodzenia mechaniczne pozwalające jednakże na jej regenerację (spełnienie przesłanki z ust. 4.4). Kwota zwracanej kaucji zostanie wtedy określona przy uwzględnieniu oraz w sposób proporcjonalny do wartości przekazanej przez Klienta starej/używanej turbosprężarki/filtra DPF z powyższymi wadami.
 7. Zwrot wartości kaucji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 6 oraz 10 powyżej, na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał zapłaty za Produkt zregenerowany, o ile inny rachunek bankowy nie zostanie wskazany przez Klienta przy zwrocie. Za datę zwrotu uznaje się datę obciążenia kwotą zwrotu rachunku bankowego Turbojulita.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

 1. Turbojulita udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, chyba że Oferta stanowi inaczej: 
  1. 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. 2. Płatność online za pomocą serwisu PayU. 
  3. 3. Płatność gotówką lub kartą (wyłącznie Punkt Odbioru Towarów we Wrocławiu) przy odbiorze osobistym. 
  4. 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Turbojulity.
  5. 5. Przedpłata na konto Turbojulity.
  6. 6. W przypadku niektórych, indywidualnie uzgodnionych Klientów nie będących Konsumentami - faktura z odroczonym terminem płatności.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym w Ofercie. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu. 

7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski a dla Klientów nie będących Konsumentami także na terenie Unii Europejskiej.
 2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Ofercie, z zastrzeżeniem, że odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 3. Turbojulita udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 
  1. 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż opcja ta nie dotyczy przesyłek, które to mają zostać dostarczone poza terytorium RP . 
  2. 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław – po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Turbojulitą. 
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w Ofercie podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 dni roboczych. Turbojulita poinformuje Klienta o gotowym do odbioru Produkcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres mailowy.
 6.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 
  1. 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Turbojulity. 
  2. 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

8. REKLAMACJA PRODUKTU 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Turbojulity względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: 
  1. 1. pisemnie na adres: ul. Turbojulita sp. z o.o. sp. k. ul. D. Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław.; 
  2. 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@turbojulita.pl ; 
 3. Klient w opisie reklamacji powinien wskazać następujący zakres danych: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Turbojulitę. Klient zobowiązuje się również do dostarczenia – wraz z formularzem reklamacyjnym, dowodu zakupu reklamowanego towaru (w szczególności: paragon fiskalny lub faktura VAT), a w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji także karty gwarancyjnej.  
 4. Turbojulita ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w terminie ustawowym - 2 lat od chwili wydania mu Produktu jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Turbojulita sp. z o.o. sp. k. ul. D. Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Turbojulicie w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 
 6. Zwracany Produkt powinien być kompletny, tj. wyposażony w fabryczne elementy oraz powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych, w szczególności uszkodzeń charakterystycznych dla wypadku.
 7. Niezależnie od powyższego, Turbojulita udziela gwarancji na oferowane produkty. Okres obowiązywania gwarancji, uzależniony jest od danego rodzaju produktu. Dokument gwarancyjny przesyłany jest przez Turbojulitę wraz z Produktem. Uprawnienie z gwarancji przysługuje niezależenie od uprawnień z rękojmi.
 8. Procedura zwrotu Produktu, w ramach udzielonej gwarancji, przebiega na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Turbojulią, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Turbojulitę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: Turbojulita sp. z o.o. sp. k. ul. D. Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres email Turbojulity: sklep@turbojulita.pl ).
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli opakowanie w które Produkt został zapakowany uległo rozerwaniu bądź zniszczeniu a Produkt nosi znamiona używania bądź montażu i nie jest możliwe, z uwagi na ślady używania/montażu  wprowadzenie przez Turbojulitę zwróconego Produktu ponownie do obrotu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w sytuacji, w której przedmiotem sprzedaży jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Turbojulita zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Turbojulitę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Turbojulita dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 5. Turbojulita może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient powinien odesłać lub przekazać kompletny Produkt do Turbojulity wraz z dowodem jego zakupu (w szczególności paragon fiskalny) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Adres do zwrotów : Turbojulita sp. z o.o. sp. k. ul. D. Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami. 
 2. Turbojulicie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Turbojulity. 
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Turbojulita ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. Z chwilą wydania przez Turbojulitę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Turbojulita w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Turbojulity z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona. 
 7. Odpowiedzialność Turbojulity w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 3.000 zł. Turbojulita ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem. 
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Turbojulitą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Turbojulity. 

11. NEWSLETTER

Zawierając Umowę Sprzedaży, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o ofertach specjalnych i kuponach rabatowych oraz nowościach związanych z usługami świadczonymi przez Turbojulitę. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: sklep@turbojulita.pl, po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem Turbojulita sp. z o.o. sp. k. ul. D. Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław.

12. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Do wykonywania usług świadczonych przez Turbojulitę na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego a w przypadku Klientów będących Konsumentami dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Turbojulitą, a Klientem będącym Konsumentem odnoszące się do realizacji Umowy Sprzedaży przez Turbojulitę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
 3. Niezależnie od pkt 2 powyżej, Turbojulita niniejszym informuje, że Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Strona ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Turbojulita zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania jej zgody.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku zrozumiałym dla Klienta, a w szczególności w języku polskim.
 2. Turbojulita zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zapytania oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 
 4. Turbojulita poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poprzez przesłanie Klientom zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Adresat (sprzedawca):

…………………………..…….

…………………………..…….

…………………………..…….

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest ………………………………………………………………………………...............................

…………………………………………………………………………………………………...

Numer zamówienia: .....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: .......................................................................................................

Adres konsumenta: .......................................................................................................................

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ...........................................................

.......................................................................................................................................................

Data ..........................................

                                                                                               ………...………………………….

                                                                                                                       (Podpis)

15. WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMCYJNEGO

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

sporządzone w dniu       .................................... w .............................................................................

1. Imię i nazwisko Reklamującego...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Dane kontaktowe Reklamującego:

- adres: .....................................................................................................................................................

- numer telefonu kontaktowego: ..............................................................................................................

- adres poczty elektronicznej e-mail: .......................................................................................................

3. Data nabycia towaru: ...........................................................................................................................

4. Nazwa towaru (rodzaj, typ,): ...............................................................................................................

5. Nazwa producenta Towaru:..................................................................................................................

6. Dowód zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura VAT)……................................................

7. Dokładne wymienienie wad towaru: ...................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

8. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone: ............................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 1. Żądanie Klienta, co do sposobu załatwienia reklamacji:
  1. nieodpłatna wymiana na nowy 
  2. naprawa towaru
  3. obniżenie ceny

………………………………………………………………………………………………….

(proszę o podanie kwoty)

 1. odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy)

Na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał uprzednio płatności

Na rachunek bankowy nr ……………………………..  Przekaz pocztowy na adres ……………………………

Zwrot gotówki w sklepie, w którym Klient złożył osobiście reklamację

Przelew na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za pomocą karty płatniczej

 

                                                                               .............................................

                                                                                                              Podpis Reklamującego 

Sprzedawca poinformuje Reklamującego o stanowisku w sprawie zgłoszonej reklamacji (uznania bądź odrzucenia), w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

Dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT) w razie przekazania do zgłoszenia reklamacyjnego, zostaje wzięty     w depozyt na czas rozpatrzenia reklamacji i będzie natychmiast zwrócony po rozpatrzeniu zgłoszenia.