Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej www.turbojulita.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę  internetową TURBOJULITA prowadzoną  pod adresem www.turbojulita.pl (dalej zwaną „Witryną”) przez TURBOJULITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000688380, NIP: 8943110574, REGON: 3678790250 (dalej zwana „Turbojulitą”).

Turbojulita dokłada wszelkich starań  w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz  w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, Turbojulita wdrożyła odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Witryny i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Turbojulita przestrzega stosownych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, tj.:
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) ;
 3. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2017.1219);
 4. Rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2004.100.1024).

w których to aktach znajdziecie Państwo szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących Państwu praw.

2. ZBIERANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.
 2. Podawanie przez Państwa wymaganych przez Turbojulitę danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże możliwość korzystania z niektórych usług oferowanych przez Witrynę, może zostać zablokowana z uwagi na niepodanie przez Państwa wymaganych danych.
 3. Rejestrując się w Witrynie, składacie Państwo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Turbojulitę danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Witrynie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, procedura rejestracji w Witrynie nie zostaje ukończona, a podane przez Państwa dane zostają niezwłocznie usunięte i nie będą w żaden sposób przetwarzane.
 4. W ramach Witryny mogą  pojawiać  się  okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają  niezależnie od Witryny i nie są  w  żaden sposób nadzorowane przez naszą  stronę  internetową. Strony te mogą  posiadać  własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się  zapoznać. Nasza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

3. DANE OSOBOWE ZBIERANE PRZEZ TURBOJULITĘ

 1. Turbojulita przetwarza Państwa dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Państwa lub skontaktowania się z Państwem), które to dane udostępniacie Państwo na skutek korzystania z usług oferowanych przez Turbojulitę lub zostały przez Państwa podane samodzielnie.
 2. Turbojulita przetwarza, w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość, dane/informacje o dokonywanych przez Państwa płatnościach, informacje dotyczące Państwa aktywności na Stronie Internetowej, informacje dotyczące Państwa przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z innych stron internetowych (związane z podejmowanymi przez Turbojulitę działaniami reklamowymi), adres IP, przeglądarkę internetową i rodzaj urządzenia z którego Państwo korzystacie, dane o lokalizacji.
 3. Turbojulita niniejszym informuje, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich poprawiania/zmiany. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@turbojulita.pl.

4. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zebrane dane osobowe umożliwiają Turbojulicie informowanie Państwa o najnowszych ofertach, usługach, aktualizacjach oprogramowania i zbliżających się wydarzeniach. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od Turbojulity informacji pocztą e-mail, możecie Państwo z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.
 2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Państwu zalogowania się do Witryny lub jej podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji.
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Państwa w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa Zapytania.
 4. W przypadku, gdy złożyliście Państwo zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraziliście Państwo zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy emailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Państwu newslettera.
 5. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Witryną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu w ramach Witryny oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Witryny lub do personalizacji zawartości podstron Witryny. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z Państwa danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Państwa przeglądarki internetowej.
 6. Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Witryny do Państwa potrzeb.
 7. Przysługuje Państwu prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: sklep@turbojulita.pl oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

5. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Turbojulita nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazicie Państwo na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, o których mowa w Sekcji 4 oraz 6, Turbojulita może udostępniać publicznie oraz swoim partnerom.

6. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. W witrynach, usługach internetowych, interaktywnych aplikacjach, wiadomościach e-mail i reklamach Turbojulity mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie takie jak znaczniki pikseli, sygnalizatory www, typ i język przeglądarki, dane dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej. Dane zbierane przy pomocy plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi.
 2. Turbojulita wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies Sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
  2. Cookies Trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
 3. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
  2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania danych;
  3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny;
  4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa zainteresowań.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Witryny do Państwa preferencji;
  2. optymalizacji korzystania z Witryny, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwi ulepszanie struktury i zawartości Witryny;
  4. utrzymanie Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie będziecie musieć Państwo na każdej podstronie Witrynie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Stosowane przez Turbojulitę Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego poprzez Cookies.

7. INTEGRALNOŚĆ I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Turbojulita ułatwia Państwu zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez Turbojulitę przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.

8. PRYWATNOŚĆ MAŁOLETNICH

Turbojulita nie zbiera w sposób świadomy przekazywanych danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzi takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamuje w sposób świadomy usług dla dzieci.

9. POWIADOMIENIA O AKTUALIZACJACH 

Turbojulita zastrzega, że niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Turbojulita powiadomi Państwa o istotnych zmianach sposobu traktowania przez Turbojulitę informacji osobowych, zamieszczając stosowny komunikat na Witrynie i wysyłając do Państwa wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy będziecie Państwo nieusatysfakcjonowani zmianami w Polityce Prywatności możecie Państwo w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu używania usług oferowanych przez Turbojulitę poprzez usunięcie swojego konta bądź rezygnację z korzystania usług Turbojulity.

10. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz jej implementacji, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się nami  pod adresem mailowym sklep@turbojulita.pl lub: listownie na adres: ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z sprzedażą naszych towarów oraz pozyskiwaniem klientów i kontrahentów, w tym dostawców usług lub towarów.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TURBOJULITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@turbojulita.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych?

W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie oferowanych przez nas towarów, ale także przy nabywaniu towarów lub usług potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, dane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności (w szczególności numer rachunku bankowego).

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca wykonywania usług, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić zamówienie i adres dostawy, a także by potwierdzić reklamację i  fakt jej usunięcia.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest realizacja warunków współpracy

Jeżeli wyrazisz na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, w tym w drodze marketingu bezpośredniego.

Będziemy dokładać wszelkich starań aby informacje handlowe i marketingowe, nie były uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzanie na podstawie zgody

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych może być tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych klientów lub dostawców i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi lub zamówienia. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas umowy współpracy. 

Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy  o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie przepisów, tj. po zawarciu stosownej umowy powierzenia przetwarzania [w tym do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield)] lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu realizacji usługi czy też zakończenia współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych, badania satysfakcji (jakości naszych usług) lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji zamówienia i usługi. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji zamówienia i usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi.  Wyrażenie zgody na działania marketingowe, badanie satysfakcji (jakości naszych usług)  lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;