Odstąpienie od umowy

  • Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Turbojulitą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  • Klient powinien odesłać lub przekazać Produkt do Turbojulity niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Turbojulitę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: Turbojulita Sp. z o.o. sp. k. 51-214 Wrocław ul. Danuty Siedzikówny 2 lub pocztą elektroniczną na adres email: sklep@turbojulita.pl);
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli opakowanie w które Produkt został zapakowany uległo rozerwaniu bądź zniszczeniu a Produkt nosi znamiona używania bądź montażu i nie jest możliwe, z uwagi na ślady używania/montażu  wprowadzenie przez Turbojulitę zwróconego Produktu ponownie do obrotu;
  • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru;
  • W przypadku odstąpienia od umowy Turbojulita zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Turbojulitę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Turbojulita dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów;
  • Turbojulita może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziesz TU